Tag: đường cao

Điều chỉnh Dự án tuyến đường bộ nối 2 đường cao

. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp Dự án vào danh mục công trình, dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2 ...
1 / 1 POSTS